Privacy policy / AVG

ENGELS: Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Reinders BV, Amalia kliniek, gevestigd te Kerkrade en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14047380

Reinders BV streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens tracht Reinders BV een goede balans te vinden tussen de doelstellingen van de organisatie enerzijds en de bescherming van uw privacy anderzijds. Reinders BV handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG").

Wettelijke grondslag
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens en meer specifiek gezondheidsgegevens op basis de behandelovereenkomst die u met ons als patiënt gesloten heeft en de wettelijke regels daarvoor inclusief het beroepsgeheim. In dat kader verwerken wij ook uw gegevens (incl. mobiele telefoonnummer) voor factoring en/of declaratie van de behandelingen die wij uitvoeren, conform wettelijke regels.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening en kwaliteitsborging. Gegevens zoals naam, telefoon en emailadres kunnen incidenteel betrokken zijn bij het (intern) registeren van datalekken, conform onze wettelijke plicht. Zo ook bij het registreren en afhandelen van klachten en/of verzoeken van u als patiënt in verband met uw privacy-rechten. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, gebruiken wij onder andere voor het bijhouden van uw medisch dossier, het inplannen van een afspraak, het uitvoeren van een behandeling, de financiële afhandeling van de behandeling en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening aan u, mede door intern statistisch onderzoek, kwaliteitscontrole dossiervoering en onderlinge intervisie middels casusbesprekingen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij facturatie via een factoringmaatschappij of via uw zorgverzekeraar, of als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (hierna: WGBO). Naast de WGBO houden we ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor financiële gegevens, zoals betaalgegevens, geldt dat wij de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar hanteren.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie, aanvulling en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens over te dragen aan u of aan een andere partij, of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken.

Contactgegevens
Indien u een vraag, klacht of tip heeft of indien u uw rechten als Betrokkene wilt uitoefenen, dan kunt u een e-mail sturen aan: kwaliteit@amaliakliniek.
Indien u van mening bent dat uw rechten worden geschonden, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.